polityka prywatności

 

Informacje podstawowe.

Przykładamy ogromną wagę do kwestii ochrony prywatności wszystkich osób korzystających z naszych produktów i usług.

Strona internetowa ziaja.com ma przede wszystkim służyć udostępnianiu informacji dotyczących naszej firmy Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. a także oferowanych produktów, usług oraz umożliwić kontakt osobom zainteresowanym.

Informacje, które gromadzimy za pomocą naszych stron WWW mogą być wykorzystywane przez nas w związku z prowadzeniem przez nas działalności, przede wszystkim w zakresie prezentacji ofert naszych produktów i usług aby umożliwić zaprezentowanie jak najlepszej oferty oraz wspierać działania marketingowe i sprzedażowe.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje wszelkie dane pozyskiwane za pomocą naszych stron WWW oraz przekazane nam bezpośrednio lub pośrednio w związku z nasza działalnością gospodarczą.

Poniżej opisujemy jakie informacje gromadzimy, w jakim celu oraz w jaki sposób i w jakim zakresie są one wykorzystywane.

Polityka Prywatności zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz naszych uprawnień w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami.

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021573 (dalej: Administrator Danych Osobowych).

Możesz się z nami skontaktować wysyłając korespondencję na adres naszej siedziby:

Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.

ul. Jesienna 9

80-298 Gdańsk

 

lub/oraz wysyłając email na adres ziaja@ziaja.com, lub poprzez przesłanie zapytania w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie https://ziaja.com/kontakt.

Możesz także skontaktować się bezpośrednio z naszymi pracownikami, reprezentującymi poszczególne działy/obszary, których dane kontaktowe udostępniamy na naszych stronach WWW, w szczególności na stronie https://ziaja.com/kontakt.

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych.

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest [imię nazwisko]. W temacie zagadnień dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych przesyłając email na adres iod@ziaja.com lub przesyłając odpowiednio zaadresowaną korespondencję na adres naszej siedziby:

Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.

Inspektor Ochrony Danych

ul.Jesienna 9

80-298 Gdańsk

Informacje o celach przetwarzania danych osobowych.

Twoje Dane osobowe zbierane za pomocą naszej strony WWW będą przetwarzane przede wszystkim w związku z prowadzeniem działań marketingowych oraz w związku z zapewnieniem komunikacji.

Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane także w celach związanych z gromadzeniem informacji o Kandydatach do pracy.

Gromadzimy także dane osobowe dotyczące innych osób, takich jak Pracowników, Współpracowników, Nadawców i odbiorców korespondencji, Kontrahentów i osób ich reprezentujących, Gości, Klientów, Osób składających reklamacje. Przetwarzanie tych danych odbywa się przeważnie w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa lub działaniami jakie podejmujemy w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach tzw. Klauzulach Informacyjnych, które zamieszczamy w ramach niniejszej Polityki Prywatności lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone za pomocą niniejszej strony WWW, których jesteśmy Administratorem Danych Osobowych, są pozyskiwane przez nas w bezpośrednio od osób których dotyczą za pomocy formularzy, wiadomości e-mail lub na podstawie połączeń nawiązywanych przez przeglądarkę stron WWW z naszym serwerem.

Dane te przetwarzamy głównie przy wykorzystaniu systemów informatycznych w sposób zautomatyzowany, a w przypadku pozyskiwania danych przekazanych nam w korespondencji pisemnej także w sposób manualny.

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy.

Dane osobowe, które nam przekazujesz bezpośrednio.

Dane osobowe, dla których jesteśmy Administratorem Danych, pozyskujemy od Ciebie bezpośrednio w procesie przesłania formularzy zamieszczonych na naszych stronach WWW, wiadomości e-mail lub korespondencji pisemnej. Zawierają one przede wszystkim dane zadeklarowane przez osobę której dotyczą, takie jak imię, nazwisko, adres email.

W przypadku świadczenia za pomocą naszej strony WWW innych usług możesz zostać poproszony o podanie większej ilości danych - ale tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne do prawidłowej realizacji usługi lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jeśli wyrazisz na to zgodę.

Dane pozyskiwane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

W trakcie korzystania z naszych stron WWW pozyskujemy również dane dostarczane przez Twoją przeglądarkę lub Twoje urządzenie, z którego korzystasz łącząc się z siecią Internet. Dane te przede wszystkim dotyczą sposobu korzystania z naszych stron WWW i służą nam do monitorowania zainteresowania naszymi produktami i ofertami, ulepszania zastosowanych rozwiązań czy dopasowywania treści i ofert produktów i usług. Informacje te mogą dotyczyć adresu IP Twojego połączenia z siecią Internet, typu przeglądarki WWW, typu systemu operacyjnego, czasu jaki spędzasz na naszych stronach WWW, ofert które przeglądasz i wybierasz.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie: Klauzula informacyjna. Użytkownicy stron WWW.

Informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe, w stosunku do których jesteśmy Administratorem Danych Osobowych przetwarzane są przede wszystkim w związku marketingiem produktów i usług własnych oraz w celu umożliwienia kontaktu a także w związku z rekrutacją Pracowników.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych w celu umożliwienia komunikacji jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora Danych Osobowych realizowany w związku prowadzeniem dokumentacji w celach dowodowych na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych w celu prawidłowej realizacji procesu rekrutacji jest obowiązek wynikający z przepisów prawa dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji o kandydatach do pracy.

Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane również w związku z realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w celu realizacji umowy lub na podstawie zgody wyrażonej w trakcie zbierania danych lub ich przetwarzania.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach tzw. Klauzulach Informacyjnych, które zamieszczamy w ramach niniejszej Polityki Prywatności lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Informacje o okresie przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane są przez nas do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Dane osobowe pozyskiwane w związku z prowadzeniem korespondencji, przetwarzane są przez nas do czasu przedawnienia okresu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe przetwarzane w związku z rekrutacją Pracowników, przetwarzane są przez nas do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu prowadzenia bazy kandydatów, na potrzeby przyszłych rekrutacji - do czasu wycofania zgody.

Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem usług przetwarzane są przez nas przez okres świadczenia Usługi w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji, a po tym okresie wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami lub obroną przed roszczeniami.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w odpowiednich dokumentach tzw. Klauzulach Informacyjnych, które zamieszczamy w ramach niniejszej Polityki Prywatności lub udostępniamy bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe będą udostępniane przede wszystkim naszym pracownikom zgodnie z uprawnieniami i upoważnieniami jakie posiadają w celu zapewnienia prawidłowej obsługi realizowanych procesów przetwarzania danych oraz w niezbędnym czasie i zakresie.

Nasi Pracownicy zostali przeszkoleni z zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., obowiązujących przepisach prawa dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zostali zobowiązani do zachowania tych informacji w poufności.

W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą zostać również udostępnione zaufanym podmiotom współpracującym, wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem Usługi lub zapewnieniem jej prawidłowego świadczenia.

Dane osobowe mogą również zostać udostępnione naszemu Inspektorowi Ochrony Danych, w sytuacjach kiedy będzie to niezbędne do realizacji zadań Inspektora przewidzianych w przepisach prawa i procedurach wewnętrznych.

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

Zgłaszanie żądań realizacji praw podmiotu danych.

Zapewniamy wszelkie możliwe i dostępne techniczne i organizacyjne środki, aby osoby, których dane dotyczą mogły bez przeszkód korzystać ze swoich praw. Dlatego prosimy o przesyłanie wszelkich zgłoszeń i żądań dotyczących realizacji praw podmiotów danych wynikających z przepisów prawa na nasz adres e-mail ziaja@ziaja.com.

W uzasadnionych przypadkach, ze względu na dokonanie prawidłowej identyfikacji osoby, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji lub dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość.

Wszelkie żądania związane z realizacją Twoich praw należy zgłaszać bezpośrednio do Administratora Danych, w sytuacji kiedy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jako Podmiot Przetwarzający, tj. na zlecenie innego Administratora Danych Osobowych, przekażemy Ci odpowiednią informację w tym zakresie.

Prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Masz prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, kiedy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, zapewnimy Ci możliwość jej wycofania w dowolnym momencie.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas na zasadzie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest między innymi marketing produktów i usług własnych. W takim przypadku umożliwiamy Ci również możliwość cofnięcia zgody na takie działanie lub wyrażenie sprzeciwu co do takiego działania.

Wycofanie zgody będzie miało natychmiastowy skutek od chwili dokonania tej czynności i nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych dla Ciebie konsekwencji, może jednak uniemożliwić Tobie dalsze korzystanie z Usług lub naszych stron WWW w określony przez nas sposób.

Prawo dostępu do danych osobowych.

Masz prawo dostępu do udostępnionych nam danych osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępniając Ci na żądanie informacji o tym jakie dane nam dostarczyłeś - oraz jakie aktualnie posiadamy.

Możesz również otrzymać od nas kopie posiadanych przez nas informacji. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię dostarczonych przez Ciebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Za przygotowanie, opracowanie i wydanie pierwszej kopii danych nie pobieramy opłaty.

W przypadku kolejnych żądań możemy pobrać od Ciebie opłatę wynikającą z kosztów przygotowania, opracowania i dostarczenia tych danych. W takim przypadku o wysokości opłaty zostaniesz poinformowany przez nas przed opracowaniem kolejnej kopii danych.

Prawo do sprostowania danych osobowych.

Masz prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiając Ci przekazanie informacji o zmianie Twoich danych osobowych. W przypadku, kiedy będzie to niemożliwe masz prawo żądać, abyśmy niezwłocznie dokonali odpowiedniej korekty danych, ich uzupełnienia lub usunięcia.

Prawo do usunięcia danych osobowych.

Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych osobowych może skutkować zaprzestaniem świadczenia Usługi lub korzystania z udostępnionych przez nas usług i narzędzi lub usług naszych zaufanych Partnerów.

Możesz skorzystać z prawa do usunięcia danych jeżeli:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • cofasz zgodę na przetwarzanie danych, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej dalszego ich przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

Realizacja prawa do żądania usunięcia danych osobowych może jednak zostać ograniczona, jeżeli przetwarzanie to jest niezbędne do zrealizowania przez nas obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania ograniczenia przetwarzania wraz z uzasadnieniem.

Możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

  • jeżeli kwestionujesz poprawność podanych danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić poprawność kwestionowanych danych;
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
  • dane osobowe jakie przetwarzamy nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim je przetwarzaliśmy, ale są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  • wnosisz sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególna sytuację, która została wskazana w przepisach o ochronie danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych.

Możesz skorzystać z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie to odbywa się w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu - np. marketingu produktów i usług własnych.

Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia żądania dotyczącego przeniesienia danych osobowych do innego dostawcy usług. Jednakże, ze względów bezpieczeństwa i wobec braku standardów związanych z przenoszeniem danych nie jesteśmy w stanie zrealizować takiego żądania. Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami możesz natomiast otrzymać od nas kopię dostarczonych danych osobowych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę związaną z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.

Szanujemy Twoją prywatność i gwarantujemy Ci możliwość realizowania praw wynikających z przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu uniknięcia niepotrzebnych sporów, przed złożeniem takiej skargi zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych (iod@ziaja.com) lub bezpośrednio z naszym zespołem (ziaja@ziaja.com).

Ograniczenia związane z realizacją praw podmiotu danych osobowych.

Wskazane wyżej prawa i sposób ich realizacji może w uzasadnionych przypadkach podlegać ograniczeniom. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku, gdy ograniczenie to będzie wynikało z obowiązków wskazanych w przepisach prawa, do których jesteśmy zobowiązani. W takim przypadku przekażemy Ci odpowiednią informację wraz z uzasadnieniem naszej decyzji.

Informacje o obowiązku podania danych.

Podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego świadczenia przez nas Usług lub realizacji żądania czy zgłoszenia. Stosując zasadę minimalizacji nie zbieramy większej ilości danych, niż jest to niezbędne do ich realizacji. Za każdym razem, kiedy podanie dodatkowych danych osobowych będzie niezbędne do realizacji określonego celu, otrzymasz odpowiednią informację bezpośrednio lub informacja ta będzie udostępniona w odpowiedniej Klauzuli Informacyjnej.

Brak podania wymaganych informacji może spowodować ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia przez nas Usług lub realizacji żądania czy zgłoszenia.

Osoby zgłaszające działania niepożądane, dotyczące oferowanych przez nas produktów, mogą być dodatkowo zobowiązani do podania większej ilości danych, w sytuacji, gdy dane te będą wymagane przez przepisy prawa lub obowiązujące procedury zgłoszenia.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w dokumencie: Klauzula informacyjna. Zgłaszający działania niepożądane.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Zarówno nasze strony WWW jak i narzędzia z których korzystamy przy realizacji Usług społeczeństwa informacyjnego składają się z systemów informatycznych w których zachodzą procesy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany.

Przetwarzanie to może być połączone z procesem profilowania. Profilowanie osób odwiedzających nasze strony WWW realizowane jest w sposób, który nie powoduje w żaden sposób, w stosunku do tych osób, negatywnych skutków prawnych, finansowych lub innych.

Działania jakie prowadzimy w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz profilowania mają za zadanie podnoszenie jakości oferowanych przez nas usług, produktów i dopasowania oferty do oczekiwań naszych Klientów.

Informacje o profilowaniu.

W celu dostosowania oferty, poprawy funkcji oraz zwiększenia funkcjonalności naszych stron WWW i udostępnianych przez nas narzędzi gromadzimy i przetwarzamy informacje o sposobie w jaki Użytkownicy naszych stron WWW korzystają z naszej strony oraz jakimi produktami i usługami są zainteresowani.

Informacje wykorzystywane są także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być wykorzystywane do automatycznych procesów dopasowania oferty w tym również w celach związanych z marketingiem naszych produktów i usług.

Informacje o Cookies.

Cookies to rodzaj technologii, która zapisuje dane i zbiera je z urządzeń, z których korzystasz odwiedzając nasze strony WWW, korzystając z naszych rozwiązań, narzędzi i Usług dostępnych za pomocą przeglądarki stron WWW lub odczytując wiadomości e-mail odwołujące się do stron WWW (zawierające elementy graficzne).

Poza plikami cookies, my oraz dostawcy narzędzi i usług, z których korzystamy, wykorzystują inne dostępne technologie, pozwalające na zapisywanie informacji w Twoim systemie/przeglądarce stron WWW w odpowiednich magazynach danych (Session Storage, Local Storage, IndexedDB).

Na naszych stornach WWW możemy umieszczać fragmenty kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają zapisanie plików cookies w domenach tych usług. Rozwiązania te służą nam do monitorowania jakości naszych stron WWW oraz naszych Usług, ich działania oraz monitorowania zachowań Użytkowników.

Rodzaj cookies i innych technologii stosowanych na naszych stronach WWW.

Poniżej przedstawiamy opis rodzajów cookies oraz podobnych technologii.

RODZAJ TECHNOLOGII

OPIS STOSOWANIA

Cookies sesyjne

Cookies sesyjne tworzone są każdorazowo w systemie - przeglądarce użytkownika po utworzeniu sesji użytkownika - czyli nawiązaniu połączenia przeglądarki użytkownika z daną stroną WWW.

Cookies sesyjne wygasają po zakończeniu sesji użytkownika - np. zamknięciu okna przeglądarki stron WWW. Informacje zawarte w Cookies sesyjnych są w takim przypadku automatycznie usuwane.

Cookies stałe (permanentne)

Cookies stałe (permanentne) są tworzone w systemie - przeglądarce użytkownika po pierwszej wizycie na danej stronie WWW lub wykonaniu określonej akcji.

Cookies stałe, w przeciwieństwie do Cookies sesyjnych, nie są usuwane w momencie zakończenia sesji użytkownika. Cookies stałe są usuwane przez przeglądarkę użytkownika automatycznie po określonym czasie. Mogą również zostać manualnie usunięte przez użytkownika.

Session Storage

Magazyn danych będący odpowiednikiem Cookies, ale o znacznie większej pojemności danych (pliki Cookies mają ograniczenia związane z ich ilością i ilością danych jakie mogą zawierać).

Informacje z magazynu przeglądarki Session Storage są zapisywane i odczytywane tylko na wyraźne żądanie serwera przesyłane do przeglądarki użytkownika stron WWW. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane podobnie jak Cookies sesyjne po zamknięciu okna przeglądarki.

Local Storage

Magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w systemie/przeglądarce stron WWW użytkownika do czasu ich usunięcia.

Dane zapisane w magazynie Local Storage nie są dostępne automatycznie przez serwer WWW prezentujący dana stronę, a przez odpowiednie skrypty (java script, flash) umieszczone na danej stronie lub przesyłane do przeglądarki użytkownika z innych serwerów WWW (np. przez umieszczenie fragmentu kodu pochodzącego z innego serwera WWW - ikony społecznościowe Facebook, Twitter, Google).

IndexedDB

Magazyn danych będący wewnętrzną bazą danych przeglądarki stron WWW służący do przechowywania dużych ilości danych. Magazyn ten umożliwia przechowywanie danych w postaci ustrukturyzowanej oraz w postaci plików.

Dane przechowywane są w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych - domen lub subdomen z których zostały zapisane.

 

Wykorzystujemy pliki cookies oraz podobne technologie, żeby poprawić efektywność naszych stron WWW i oferowanych usług społeczeństwa informatycznego i zaproponować naszym Klientom bardziej dopracowaną i dostosowaną do oczekiwań i preferencji ofertę produktową.

Analiza danych, jakie zapisują się w wykorzystywanych przez nas systemach analitycznych oparciu o korzystanie z plików cookies i podobnych technologii pokazuje nam, które treści są dla osób odwiedzających nasze strony WWW najciekawsze.

Jednocześnie, korzystanie z anonimowych plików cookies i podobnych technologii pozwala nam przedstawić lepsze treści, bez konieczności wysyłania ankiet i prowadzenia działań metodą prób i błędów czy testów wyboru.

Dzięki stosowaniu technologii cookies oraz podobnych technologii jesteśmy w stanie określić, co powinniśmy  poprawić i jakich elementów na naszych stronach WWW unikać, dzięki czemu nasze strony WWW są bardziej przyjazne.

Cel wykorzystania cookies i innych technologii.

Poniżej w sposób szczegółowy opisujemy cele wykorzystania poszczególnych technologii.

CEL STOSOWANIA

RODZAJ TECHNOLOGII

ZAKRES STOSOWANIA

Analityka i statystyka

Cookies

Local Storage

Session Storage

IndexedDB

Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do prowadzenia analiz, opracowywania statystyk, monitorowania zachowań Użytkowników i Klientów w Serwisie i Usługach oraz prezentowania naszych reklam (w naszym Serwisie oraz na innych stronach obsługiwanych przez platformy marketingowe z których korzystamy), co zaś docelowo służy nam usprawnianiu Serwisu i Usług.

Autoryzacja użytkownika

Cookies

Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do przeprowadzenia autoryzacji użytkownika w systemie informatycznym. Dzięki informacjom zawartym w tych magazynach danych jesteśmy w stanie prawidłowo rozpoznać użytkownika.

Konfiguracja usługi

Cookies

Local Storage

Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do przechowywania preferowanych ustawień, które wybrałeś w ramach Serwisu i Usług. Dzięki informacjom zawartym w tych magazynach danych możemy zapamiętywać ustawienia i konfiguracje serwisu i usług oraz wybranych elementów, widoków stron.

Ustawienia językowe interfejsów

Cookies

Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do przechowywania ustawień językowych serwisu lub usługi, które wybrałeś. Dzięki informacjom zawartym w tych magazynach danych możemy zawsze prezentować Tobie właściwą wersję językową.

Reklama

Cookies

Informacje przetwarzane w tych magazynach danych służą do dostarczania Użytkownikom i Klientom reklam ogólnych i dostosowanych do ich preferencji.

 

Większość przeglądarek stron internetowych umożliwia blokowanie i kasowanie wszystkich lub wybranych cookies z poziomu ustawień przeglądarki lub ustawienie odpowiedniego ostrzeżenia przed zapisaniem tych informacji w systemie lub przeglądarce Użytkownika.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż zmiany tych ustawień polegające na ograniczeniu stosowania cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na naszych stronach internetowych np. uniemożliwiając autoryzację i uwierzytelnienie (zalogowanie się na konto Użytkownika Usługi). Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania cookies.

W przypadku, kiedy użytkownik naszych stron WWW odwiedza je za pierwszym razem z danego urządzenia lub przeglądarki stron WWW prezentujemy odpowiedni komunikat o gromadzeniu i przetwarzaniu informacji na podstawie plików cookies i innych podobnych technologii.

Zmiana ustawień cookies.

W przypadku, kiedy użytkownik naszych stron WWW nie jest zainteresowany przetwarzaniem przez nas informacji w sposób zautomatyzowany na podstawie plików cookies lub innych podobnych technologii zachęcamy do zmiany domyślnych ustawień przeglądarki.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-PL

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Opera:  https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#manageCookies

Safari:  https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Lista usług zaufanych Partnerów

Aktualna lista usług naszych zaufanych Partnerów i Dostawców usług, których skrypty zamieszczamy na naszych stronach WWW w celu zapisywania informacji w cookies oraz w magazynach informacji przy wykorzystaniu innych technologii, a także do których możemy przekazywać Twoje dane osobowe w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego.

USŁUGA

ADRES WWW

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Facebook

https://www.facebook.com

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Font Awesome

https://fontawesome.com

https://fontawesome.com/privacy

Fresh Mail

https://freshmail.pl

https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

FullStory

https://www.fullstory.com

https://www.fullstory.com/legal/privacy

Google Analytics

https://analytics.google.com

https://policies.google.com/privacy

Google Marketing Platform

https://marketingplatform.google.com

https://policies.google.com/privacy

Heap Analytics

https://heapanalytics.com

https://heapanalytics.com/privacy

Instagram

https://www.instagram.com

https://www.instagram.com/legal/privacy

JS Foundation (The jQuery Foundation)

https://js.foundation

https://js.foundation/about/governance/privacy-policy

Twitter

https://twitter.com

https://twitter.com/privacy

Klauzule informacyjne

Zasady aktualizacji dokumentu.

Stosownie do potrzeb, zasad prowadzonej działalności oraz zmian w przepisach prawa będziemy aktualizować Politykę Prywatności o odpowiednie zapisy.

O wszelkich zmianach będziemy informować osoby odwiedzające nasze strony WWW poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie niniejszej Polityki Prywatności. Dodatkowo, w przypadku istotnych zmian związanych z ochroną prywatności oraz ochroną danych osobowych, możemy wysłać na udostępniony nam adres e-mail dodatkowe informacje lub wymagać od Ciebie ponownego zaakceptowania zasad przetwarzania danych osobliwych oraz ochrony prywatności w związku z przetwarzaniem informacji na podstawie cookies i innych podobnych technologii.

Postanowienia końcowe.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia publikacji, tj. od 1 sierpnia 2018 roku.