Klauzula informacyjna. Uczestnicy wydarzenia 30 lat Ziaja

Niniejszy dokument stanowi element Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązującego w Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. i podlega stosowaniu w zakresie zgodnym z przyjętymi politykami bezpieczeństwa.

Informacje przedstawione w tym dokumencie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie, RODO).

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk, posiadającą NIP 5840201186, REGON 008102970, KRS 0000021573.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować się z Administratorem danych osobowych w następujący sposób:

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

OKRES PRZETWARZANIA

Udział w wydarzeniu „30 lat Ziaja”.

Zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit a RODO ).

Do czasu odwołania chęci brania udziału w wydarzeniu lub wycofania zgody.

Działania promocyjne i komunikacyjne związane z wydarzeniem.

Przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO ) polegającego na promocji i prowadzeniu komunikacji związanej z uczestnictwem w wydarzeniu.

Do czasu odwołania chęci brania udziału w wydarzeniu lub zgłoszenia sprzeciwu.

Udostępnienie danych w wewnętrznym portalu społecznościowym.

Przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO ) polegającego na promocji i prowadzeniu komunikacji związanej z uczestnictwem w wydarzeniu.

Do czasu wycofania zgody na udział w wydarzeniu. 

Obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczących prawa do obrony lub dochodzenia w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń, nie dłużej niż  10 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o..

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

Informacje o obowiązku podania danych.

Udział w wydarzeniu 30 lat Ziaja wymaga podania danych osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe mogą służyć do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania na podstawie informacji gromadzonych za pomocą plików cookies.

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane osobowe gromadzone automatycznie na podstawie plików cookies i innych podobnych technologii będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski w związku z korzystaniem z narządzi dostawców usług analitycznych i marketingowych (Facebook, Google).