informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 rok w spółce Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.


Spółka Ziaja jest producentem wyrobów kosmetycznych i farmaceutycznych.


Sprzedaż realizowana jest w kraju, jak i za granicą w dwojaki sposób, poprzez bezpośrednią sprzedaż do kontrahentów Spółki oraz poprzez sprzedaż do partnerów handlowych. Dodatkowo Spółka zorganizowała system dystrybucji franchisingowej za pośrednictwem sklepów "Ziaja dla Ciebie". Od 2020 roku spółka Ziaja realizuje sprzedaż poprzez platformę internetową www.ziaja.com.


Obowiązek zamieszczenia na stronie internetowej informacji o realizowanej strategii podatkowej wynika z art. 27c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


I Informacja o stosowanych procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Stosowane przez spółkę Ziaja procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie regulują następujące procesy zachodzące w spółce:


1. Raportowanie przez spółkę prawidłowych informacji o przychodach, kosztach i podatkach związanych z zachodzącymi w spółce procesami operacyjnymi (zakup, produkcja, sprzedaż) zgodnie z udokumentowanymi zarządzeniami, instrukcjami i zasadami, które podlegają monitorowaniu i aktualizacji.
2. Ujawnianie wszelkich istotnych okoliczności, faktów mogących mieć wpływ na prawidłowość rozliczeń podatkowych.
3. Terminowe składanie deklaracji, informacji podatkowych, realizowanie innych obowiązków związanych z rozliczaniem podatków związanych z bieżącymi procesami zachodzącymi w spółce, a tym związanych z zatrudnianiem pracowników.
4. Sprawowanie nadzoru przez kierownika jednostki poprzez kontrolę instytucjonalną, wprowadzanie zarządzeń, instrukcji mających na celu wzmocnienie kontroli wewnętrznej nad procesami zachodzącymi w spółce i analiza ryzyka pojawienia się nieprawidłowości w wypełnianiu przez spółkę jej obowiązków w zakresie podatków.
5. Zarządzanie ryzykiem podatkowym poprzez zapewnienie spółce możliwości stałej współpracy z kancelarią prawno-podatkową w zakresie procesów zachodzących w spółce o charakterze powtarzalnym, jak i nowych nie występujących w spółce procesów, operacji gospodarczych. Potencjalne istotne decyzje biznesowe są z wyprzedzeniem analizowane pod kątem konsekwencji prawno-podatkowych.
6. Minimalizowanie ryzyka podatkowego i niepewności związanej ze zmieniającym się prawem podatkowym oraz jego interpretacjami. Spółka wnioskuje o wydanie interpretacji indywidualnych do odpowiednich organów podatkowych w sprawach dotyczących okoliczności, które mogą nieść ryzyko podatkowe, bądź też budzą wątpliwości co do prawidłowości stosowania przepisów podatkowych.
7. Ubieganie się o wszelkiego rodzaju ulgi podatkowe, jeżeli są dostępne dla spółki.
8. Stosowanie polityki cen transferowych opartej na warunkach rynkowych.
9. Podejście do zagadnień podatkowych w sposób rzetelny, przejrzysty, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnego wpływu na reputację i zasady, według których działa spółka Ziaja.

W związku z faktem, iż zobowiązania podatkowe spółki są rozpoznawane, ewidencjonowane, raportowane i rozliczane głównie na podstawie ksiąg rachunkowych, duże znaczenie dla zapewnienia prawidłowości wykonywania obowiązków podatkowych ma obowiązująca w spółce Polityka rachunkowości.

Do podstawowych procedur, których dotyczy niniejszy punkt, należą również:
- Instrukcje dotyczące wystawiania faktur z tytułu sprzedaży towarów i usług oraz z tytułu nieodpłatnego przekazania na cele związane z reklamą i inne cele nie związane z działalnością gospodarczą
- Instrukcje dotyczące kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej dowodów zakupu towarów i usług
- Zarządzenie w sprawie kodeksu należytej staranności w VAT w transakcjach krajowych
- Zarządzenie w sprawie obowiązku przelewania należności kontrahentom na rachunek z wykazu na podstawie art. 96b ustawy o VAT
- Spisane zasady ujmowania zdarzeń dla celów podatkowych dotyczące tych zagadnień, które nie zostały uregulowane w Polityce rachunkowości, w tym w szczególności:
- Zasady dotyczące sposobu dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) oraz eksportu, a także należytej staranności przy dokonywaniu tego typu sprzedaży
- Zasady dotyczące poboru podatku u źródła od należności podmiotów zagranicznych, a także należytej staranność w tym obszarze

II Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka współpracuje z organami podatkowymi w sposób otwarty i przejrzysty, jednakże nie podjęła z organami KAS żadnej z form współpracy uregulowanych w Działach IIB i IIC ustawy – Ordynacja podatkowa.

III Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą.

W 2020 roku spółka zrealizowała szereg obowiązków podatkowych oraz okołopodatkowych, składając deklaracje, informacje podatkowe, realizując terminowe wpłaty podatków i innych tytułów, w tym z tytułu:
- Podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu zaliczki na podatek dochodowy
- Podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej
- Podatku dochodowego od osób prawnych z informacji o cenach transferowych
- Podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zaliczek od przychodów ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, czy podobnych tytułów
- Podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie fizycznej
- Wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Składek społecznych, zdrowotnych jako płatnik tych składek
- Wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych
- Podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych
- Podatku od towarów i usług
- Podatku akcyzowego

W 2020 roku spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

IV Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2020 roku w spółce nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki.

V Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.
W 2020 roku spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.
Spółka nie planowała w 2020 roku, jak również w późniejszym okresie podejmowania tego typu działań.

VI Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
W 2020 roku spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.
b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
W 2020 roku spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku akcyzowego w zakresie obowiązku rejestracji na potrzeby podatku akcyzowego, składania deklaracji oraz prowadzenia ewidencji zużycia energii elektrycznej.
c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
W 2020 roku spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej.
d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747),
W 2020 roku spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

VII Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

W 2020 roku spółka nie dokonywała własnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach podanych powyżej.

VIII Informacja o realizowanej strategii podatkowej sporządzana przez podatkową grupę kapitałową
Nie dotyczy. Spółka nie wchodzi w skład podatkowej grupy kapitałowej.


Sporządzono w Gdańsku, w dniu 15 grudnia 2021 roku.