Klauzula informacyjna. Uczestnicy promocji.

Niniejszy dokument stanowi element Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązującego w Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. i podlega stosowaniu w zakresie zgodnym z przyjętymi politykami bezpieczeństwa.

Informacje przedstawione w tym dokumencie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie 2016/679, RODO).

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk, posiadającą NIP 5840201186, REGON 008102970, KRS 0000021573.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować się z Administratorem danych osobowych w następujący sposób:

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

OKRES PRZETWARZANIA

Realizacja regulaminu promocji.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z realizacją regulaminu promocji.

30 dni od daty zakończenia promocji.

Prowadzenie dokumentacji księgowo‑podatkowej.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku przepisami Ustawy o rachunkowości i innych przepisów podatkowych.

5 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zakończono umowę.

Opracowanie i udzielenie  odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie dotyczące prowadzonej działalności.

Okres utrzymywania bieżących relacji np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji.

Obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dotyczących prawa do obrony lub dochodzenia w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Przez okres, w którym mogą przysługiwać stronom prowadzonej konwersacji  roszczenia cywilnoprawne (okres przedawnienia roszczeń).

Rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na dążeniu do zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług oraz dobrego wizerunku przedsiębiorcy.

Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń, nie dłużej niż  10 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń.

Marketing bezpośredni.

Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na promowaniu przedsiębiorcy oraz oferowanych usług i produktów.

Do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o..

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

Informacje o obowiązku podania danych.

Podanie danych nie jest obowiązkowe lecz niezbędne do realizacji regulaminu promocji.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski.