Klauzula informacyjna. Kandydaci.

Niniejszy dokument stanowi element Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązującego w Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. i podlega stosowaniu w zakresie zgodnym z przyjętymi politykami bezpieczeństwa.

Informacje przedstawione w tym dokumencie są spełnieniem obowiązku Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie, RODO).

Informacje o Administratorze Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk, posiadającą NIP 5840201186, REGON 008102970, KRS 0000021573.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować się z Administratorem danych osobowych w następujący sposób:

Informacje o celach, podstawach prawnych i okresie przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli postawą ewentualnej współpracy ma być umowa o pracę:

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

OKRES PRZETWARZANIA

Ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które jest prowadzona rekrutacja oraz wybór odpowiedniej osoby.

Przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu Pracy), w zakresie: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez Ciebie; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Zgoda (art.6 ust.1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych innych niż wskazane powyżej.

W zakresie informacji zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadniony interes (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na wyłonieniu najbardziej odpowiedniego kandydata.

Do momentu zakończenia tej rekrutacji.

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o pracę.

 

Przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu Pracy) w zakresie: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe. Niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia umowy o pracę ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Do momentu zakończenia tej rekrutacji.

Prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Zgoda osoby której dane dotyczą (art.6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych .

Do momentu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż 1 rok.

 

Jeżeli postawą ewentualnej współpracy ma być umowa cywilnoprawna:

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

OKRES PRZETWARZANIA

Ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które jest prowadzona rekrutacja oraz wybór odpowiedniej osoby.

Podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W zakresie informacji które nie są niezbędne do zawarcia umowy, w tym zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, uzasadniony interes (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na wyłonieniu najbardziej odpowiedniego kandydata.

Do momentu zakończenia tej rekrutacji.

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o pracę.

 

Niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Do momentu zakończenia tej rekrutacji.

Prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Zgoda osoby której dane dotyczą (art.6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych .

Do momentu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż 1 rok.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:

Dane będą ujawniane wyłącznie zaufanym odbiorcom i przetwarzane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o..

Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa:

Informacje o obowiązku podania danych.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, przygotowania i zawarcia umowy.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

Informacje o przekazaniu poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Europejski.