regulaminy

Regulamin Konkursu pod nazwą

„Wakacje z Ziają“

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wakacje z Ziają” (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Ziaja Ltd Zakład Produkcji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie ziaja.com. Uczestnikiem Konkursu może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.4. Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrodę jest: Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp z o.o. ul . Jesienna 9, 80-298 Gdańsk.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. W Konkursie zostanie wyłonionych 20 laureatów (10 na podstawie zgłoszeń poprzez serwis Instagram oraz 10 na podstawie zgłoszeń poprzez serwis Facebook).

1.7. Zestaw nagród przeznaczony dla każdego Laureata Konkursu obejmuje zestaw-niespodziankę wybranych produktów marek ziaja i/lub ziaja med i/lub gadżetów firmowych ziaja.

  1. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1.Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem profilu internetowego Organizatora pod nazwą @ziaja.polska w serwisie Instagram oraz @ziajapolska w serwisie Facebook.

2.2.Konkurs będzie trwał od 16.07.2020 godz. 13:00 do 1.08.2020 godz. 23:59.

2.3.Rozwiązanie Konkursu i listy Laureatów Konkursu zostaną ogłoszone na profilu internetowym Organizatora pod nazwą @ziaja.polska w serwisie Instagram oraz @ziajapolska w serwisie Facebook, w terminie nie później niż 7 dni od ostatniego dnia czasu trwania Konkursu tj. do 8.08.2020.

2.4.Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.5.Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu Nagrody.

2.6.Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 2 przedstawicieli Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.

2.7.Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook/Instagram. Facebook/Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Facebook/Instagram.

2.8.Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

2.9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zadania Konkursowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

2.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zadania Konkursowe zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.

2.11. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc.

  1. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(a) posiadanie przez Uczestnika indywidualnego konta w serwisie Instagram i/lub Facebook zgodnego z jego prawdziwymi danymi osobowymi;

(b) zapoznanie się z Regulaminem;

(c) wykonanie zadania konkursowego odrębnie określonego w ramach poszczególnych Konkursów.

3.2.Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i polega na zamieszczeniu przez Uczestnika na jego prywatnym profilu w serwisie Instagram zdjęcia przedstawiającego swój najlepszy karnawał i oznaczeniu go hashtagiem #wakacjeziaja i/lub zamieszczeniem komentarza we wpisie dotyczącym konkursu na serwisie Facebook opisu, które ziajowe produkty towarzyszą uczestnikowi na wakacjach.

3.3.Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.

3.4.W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

3.5.Prawidłowe zgłoszenie na serwisie Instagram obejmuje zdjęcie przedstawiające „ziajowe wakacje” wykonane przez Uczestnika i zamieszczone na jego indywidualnym profilu oraz oznaczone hashtagiem #wakacjeziaja z zastrzeżeniem, że zgłoszenie musi być widoczne dla Organizatora i innych Uczestników, co oznacza konieczność posiadania konta o statusie publicznego w czasie trwania Konkursu aż do jego rozstrzygnięcia. Prawidłowe zgłoszenie na serwisie Facebook to komentarz, napisany przez Uczestnika i zamieszczony pod postem konkursowym dotyczącym konkursu „Wakacje z Ziają” na profilu @ziajapolska..

3.6.Uczestnik może zaprosić do uczestnictwa w Konkursie swoich znajomych z serwisu Facebook/Instagram.

3.7.Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu, lub jego odwołania bez podania przyczyny.

3.8.Spośród wszystkich Zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze w terminie do 7 dni od daty zakończenia Konkursu 20 Laureatów Nagrody (10 ze zgłoszeń za pośrednictwem portalu Instagram oraz 10 ze zgłoszeń za pośrednictwem portalu Facebook). Przy wyborze najlepszych zgłoszeń do Konkursu, Komisja Konkursowa kierować się będzie swoim własnym uznaniem, przy czym będzie brać pod uwagę jakość i oryginalność przesłanych prac oraz ich zgodność z pozostałymi postanowieniami Regulaminu.

Komisja Konkursowa będzie oceniać zgłoszenia wyłącznie ze względu na ww. kryteria.

Wszelkie inne aspekty Zgłoszenia nie będą oceniane.

3.9. Jedna osoba ma prawo przesłać jedno zgłoszenie za pośrednictwem swojego konta w serwisie Instagram i/lub jedno zgłoszenie za pośrednictwem swojego konta w serwisie Facebook. Może być Laureatem jednej Nagrody na Instagramie oraz jednej nagrody na Facebooku.

3.10. O fakcie wygranej Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie list Laureatów na profilu @ziaja.polska w serwisie Instagram oraz na profilu @ziajapolska w serwisie Facebook. Listy Laureatów zawierać będą nazwy profili/kont internetowych w serwisie Instagram i w serwisie Facebook, z których zamieszczono nagrodzone Zgłoszenia.

3.11. Zgłoszenia muszą być unikalnymi pracami (zdjęcie w serwisie Instagram i/lub komentarz w serwisie Facebook), stworzonymi specjalnie na potrzeby Konkursu. Zgłoszenia przesłane niezgodnie z warunkami Regulaminu, publikowane poza ustalonym terminem trwania Konkursu na innych serwisach społecznościowych, blogach, stronach internetowych, będą dyskwalifikowane.

3.12. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego Projektu. Uczestnik oświadcza również, iż wszystkie osoby, których wizerunek został utrwalony w ramach Zgłoszenia wyrażają zgodę na takie wykorzystanie ich wizerunku, w tym na Zgłoszenie do Konkursu. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualnej szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

3.13.Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze Zgłoszeniem do Konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania ze zdjęcia i/lub komentarza stanowiącego Zgłoszenie przez czas trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez wprowadzenie Zgłoszenia do pamięci komputera albo serwera Organizatora, licencja obejmuje wykorzystanie Zgłoszenia, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie Zgłoszenia każdą techniką, w tym m.in., zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie Projektu oraz poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

3.14. Zgłoszenia do Konkursu nie mogą zawierać treści sprzecznych z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami. Pełną odpowiedzialność za treści zawarte w Zgłoszeniu ponosi Uczestnik.

3.15. Zgłoszenia niezgodne z Regulaminem lub zawierające treści opisane w poprzedzającym postanowieniu nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

  1. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3.w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w pkt 2.3 powyżej.

4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej poprzez ogłoszenie wyników Konkursu na na profilu @ziaja.polska w serwisie Instagram oraz na profilu @ziajapolska w serwisie Facebook, w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w pkt.2.3

4.3. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem nagród w Konkursie odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie wymagane przez przepisy dane. Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana do właściwego urzędu skarbowego.

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia wybranych Zgłoszeń Konkursowych i przyznania nagród dodatkowych.

4.5. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik - Laureat Nagrody winien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość email której adresatem będzie facebook@ziaja.com. W informacji Laureat Nagrody powinien podać dane niezbędne do rozliczenia podatku dochodowego i wysyłki nagrody, w tym Imię i Nazwisko, adres wysyłki, numer telefonu. Zgłoszenie, pod rygorem utraty prawa do Nagrody winno nastąpić w terminie 7 (siedem) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

4.6. Nagrody do poszczególnych Laureatów wysłane zostaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej firmy kurierskiej na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Wyników, z zastrzeżeniem, że przesyłka realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.7. W przypadku nie podjęcia przez Laureata Nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do Nagrody wygasa.

4.8. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru Nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, w tym wymiany na równowartość pieniężną.

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady Konkursu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania Regulaminu przez Uczestników biorących udział w Konkursie, niezwłocznie na adres mailowy facebook@ziaja.com .

5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu, po jego zakończeniu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia publikacji wyników Konkursu, na adres Organizatora: Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 9 z dopiskiem o treści: „Reklamacja – konkurs „Ziaja Pokolenia“. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją"), powołaną przez Organizatora.

5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez Uczestnika.

  1. DANE OSOBOWE

6.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Regulaminie.

6.2. Zgoda Laureatów Nagród na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu jest udzielana w momencie przekazania danych niezbędnych do wydania nagrody i uregulowania ewentualnych zobowiązań związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

6.3. Laureat Nagrody kontaktując się z Organizatorem zobowiązuje się do podania danych niezbędnych do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

6.4. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

6.5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jesiennej 9 w Gdańsku (80-298).

6.6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników w w/w celach mogą zostać przekazane firmom kurierskim oraz do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.